പൊതുവായ പ്ലാസ്റ്റിക് അഡിറ്റീവുകൾ

  • YIHOO General plastics additives

    YIHOO ജനറൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അഡിറ്റീവുകൾ

    ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ വശങ്ങളിലും പോളിമറുകൾ അനിവാര്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, അവയുടെ ഉൽപാദനത്തിലും സംസ്കരണത്തിലുമുള്ള സമീപകാല മുന്നേറ്റങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ചു, ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ, പോളിമറുകൾ ഗ്ലാസ്, മെറ്റൽ, പേപ്പർ, മരം തുടങ്ങിയ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു.